Milieucel

DESSEL – In de provincie Antwerpen heeft gouverneur Cathy Berx een nieuwe uitbreiding van het recreatie- en captatieverbod op waterlopen aangekondigd na de vondst van blauwalgen. Ditmaal gaat het om bijkomende blauwalgenhaarden die door metingen van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en in de Schelde-Rijnverbinding aan het licht zijn gekomen.

Blauwalgen of cyanobacteriën zijn schadelijke bacteriën die een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en bij mens en dier tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Ze gedijen vooral bij aanhoudend warm en droog weer. Normaal gezien komen ze vooral voor in waterlopen of vijvers zonder of met zeer weinig stroming.

In de provincie Antwerpen was er al een recreatie- en captatieverbod voor (delen van) het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals. Nu komen daar ook het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en delen van de Schelde-Rijnverbinding bij. Je mag er geen water capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee en zachte recreatie zoals kajakken, wakeboarden en watersurfen is er verboden. Pleziervaart mag wel nog, zwemmen is sowieso verboden in kanalen.

Bekijk het artikel op de website van Het Nieuwsblad

Check de actuele lijst met wateren waar een recreatieverbod geldt via deze link

De Universiteit Antwerpen onderzoekt welke vissoorten graag knijten(larven) eten. Met die kennis kan een permanente én ecologische oplossing gevonden worden voor de terugkerende muggenplaag in regio Gent-Wichelen. Elke zomer krijgen mensen die er aan de Schelde wonen af te rekenen met vervelende knijtenbeten. Bepaalde vissoorten zouden ingezet kunnen worden om de larven te bejagen.

“Vissen zijn de belangrijkste predatoren van knijten. Dat betekent dat ze de voornaamste bejagers zijn van de kleine muggen. Knijten brengen het grootste deel van hun leven onder water door, als larven. Als we dus te weten komen welke vissen graag knijten eten, kunnen we ervoor proberen zorgen dat die soorten het beter gaan doen in de Schelde”, legt doctoraatsstudent Sam Franquet uit. “Het is niet de bedoeling dat we die vissoorten gaan uitzetten op de Schelde, wel dat we de natuurlijke leefomstandigheden voor die dieren verbeteren zodat ze vanzelf met meer zijn en de knijtenpopulatie kunnen terugdringen.” Franquet is nu pas begonnen met veldonderzoek in de Scheldevallei. Hij heeft er bodemstalen genomen en laat die onderzoeken in laboratoria.

Ecologische doorbraak? 

Het inzetten van bepaalde vissoorten kan mogelijk een doorbraak zijn om de knijtenplaag te bestrijden. Al tien jaar lang teisteren de kleine muggen de bewoners van de wijken rond de Scheldevallei in de regio Wichelen-Gent. Het slib dat er vrij komt te liggen na lange warme of zonnige periodes is de ideale kweekvijver voor de knijten. Ze leggen er eitjes die dan later uitgroeien tot larven, die op hun beurt kleine muggen worden. Er werden al verschillende initiatieven genomen om de plaag aan te pakken.

Lees het volledige artikel op de website van VRT Nieuws

Begin juli waren daar blauwalgen opgedoken, die een irriterende en giftige stof bevatten voor mens en dier.

Recente labotesten hebben uitgewezen dat alle risico’s er geweken zijn en dat het water weer perfect veilig is om te baden en te vissen. Maar dat geldt nog niet voor de Koninginnevijver, de grootste vijver in het park. Daar geldt nog steeds een vaar-, baad en visverbod omwille van blauwalgen.

De stad Oostende volgt de situatie er op de voet.

Bekijk de video via Focus/WTV

Foto: Watermolen op de Demer te Zichem
– Vissen op de Demer is weer populairder dan ooit. En dat heeft te maken met de verbeterde kwaliteit van deze rivier. De meeste zoetwatervissen zijn terug, maar er is toch nog werk aan de winkel om de normen te halen. “Zolang nog bijna 20 procent van de bevolking haar afvalwater ongezuiverd loost, kunnen er geen wonderen verwacht worden van de waterkwaliteit en het visbestand.”

Het aantal huizen van het Demerbekken dat via riolering aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is van 2002 tot nu gestegen van 63 naar 79 procent. Dat is een behoorlijk positieve evolutie maar er is nog een grote weg te gaan voor het einddoel van 98 procent gehaald is. “Met die nog geen 79 procent scoort het Demerbekken vijf procent lager dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt Veerle Boey, adviseur communicatie van Aquafin NV. “Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente. Soms is er nog te weinig gemeentelijke riolering aangelegd, soms moet er vooral nog gewerkt worden aan de aanleg van gewestelijke collectoren en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er is een zone met een zuiveringsgraad van minder dan 50 procent. Dat moet aangepakt worden.”

Lees verder op Het Laatste Nieuws (klik op de blauwe tekst)

Maar door de hittegolf nu blijkt dat er toch blauwalgen in de vijver zitten. En daarom geldt er vanaf vandaag – 27 augustus 2019 – opnieuw een waterrecreatieverbod op Dikkebusvijver.

De beslissing van de burgemeester werd genomen na advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid en recente waarnemingen van de Vlaamse Milieumaatschappij van een duidelijke bloei van cyanobacteriën. Gezien de risico’s wordt opnieuw een tijdelijk recreatieverbod uitgevaardigd.

Mensen en dieren komen beter niet in contact met de giftige algen: zwemmen en watersporten zijn er dus verboden. Ze trachten de situatie zo goed en kort mogelijk op te volgen. Er gebeurt regelmatig controle van het water. Gezien de huidige weersomstandigheden wordt de komende dagen evenwel geen verandering verwacht.

Morgenochtend worden er infoborden rond de vijver geplaatst.

Bekijk de video op de website van Focus/WTV

PERSMEDEDELING
KOEN VAN DEN HEUVEL
MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
21 augustus 2019

 

Verbod op pulsvisserij in Belgische twaalfmijlszone

Op initiatief van Vlaams minister van Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel geldt vanaf woensdag 14 augustus 2019 een volledig verbod op pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone.  Het Europees verbod treedt pas op 1 juli 2021 in werking, maar ons land maakt gebruik van de mogelijkheid die de Europese verordening creëert om het pulsvissen op nationaal niveau al vlugger te verbieden. Minister Koen Van den Heuvel bracht vandaag tijdens een bezoek aan de visveiling van Nieuwpoort meer duiding bij deze beslissing.

 

Koen Van den Heuvel: “Pulsvisserij is een vistechniek waarbij platvissen, zoals tong en schol, met stroomstoten van de zeebodem worden verjaagd en zo in de netten zwemmen. Deze techniek, die vooral wordt toegepast door Nederlandse vissersvaartuigen, is oneerlijke concurrentie en zorgt ervoor dat de zeebodem wordt leeggehaald. Op vraag van de kustvissers en de recreatieve vissers heb ik de Europese verordening omgezet naar een ministerieel besluit. Er geldt nu, twee jaar vroeger dan Europa verplicht, een volledig verbod op pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone. Het verbod is op 14 augustus 2019 in werking is getreden en wordt ruim gecommuniceerd. Vanaf heden zullen overtreders geverbaliseerd en vervolgd worden.”

 

Het verbod op pulsvisserij werd op 16 april goedgekeurd door het Europees Parlement. De Europese verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen die het verbod vanaf 1 juli 2021 doet ingaan, werd op 25 juli 2019 gepubliceerd.  De verordening laat toe dat lidstaten in de wateren tot 12 zeemijl vanaf de basislijn die onder hun soevereiniteit of jurisdictie vallen, niet-discriminerende maatregelen nemen om het gebruik van elektrische pulskorren te beperken of te verbieden.

 

Bron:

Kabinet van Koen Van den Heuvel

Het verbod ging eigenlijk al in op 14 augustus 2019 maar werd pas vandaag door Minister Koen Van den Heuvel via een persmededeling in de vismijn van Nieuwpoort wereldkundig gemaakt. België verbiedt met deze maatregel, in navolging van Frankrijk en delen van het Verenigd Koninkrijk, de gecontesteerde commerciële vistechniek in de eerste 12 mijl van onze kustwateren. Hoewel het Europees Parlement reeds in februari nagenoeg volmondig gestemd had tot een verbod van deze vorm van elektrische visserij, komt dit in de praktijk echter neer op een geleidelijke uitfasering waarbij de laatste Nederlandse pulskorlicenties zouden komen te vervallen rond eind juni 2021.

Hevig protest uit Frankrijk en een strategisch plaatselijk verbod vanuit het Verenigd Koninkrijk in combinatie met een nakende Brexit, zorgden voor een onhoudbare en onverantwoorde verhoging van de Nederlandse  puls-activiteit op onze “Vlaamse Banken”. Belangrijke paaigebieden voor tong, schol en in mindere mate hondshaai werden nagenoeg volledig van de ‘zeekaart’ geveegd.

Zowel de Vlaamse, kleinschalige vissersvloot, de LIF-SN (Low Impact Fishery-Southern North Sea) als de recreatieve zeevisserij ondervonden reeds de eerste nadelige effecten van deze experimentele vistechniek anno 2014- 2015, na een dramatische terugval in de vangsten. Deze vooruitstrevende techniek had echter bij verstandig en dus wetenschappelijk verantwoord gebruik moeten leiden tot dé oplossing voor de problematiek van de bodemberoering. De techniek bleek echter zo effectief (lees succesvol) en de winstmarges dermate hoog dat de ware aard van de mens al gauw de bovenhand nam van de redelijkheid…getuige het extreem sterke lobbywerk van de Nederlandse vissersbond!

Sportvisserij Vlaanderen trok destijds heel snel aan de alarmbel samen met enkele bondgenoten die het zwaar te verduren kregen. Hierbij gaven we als enige officieel erkende vertegenwoordiger van de hengelsportsector steeds de voorkeur en voorrang aan een rechtstreeks en onderbouwde dialoog met de Nederlandse vissersbond. Het enige voorstel uit het Nederlandse kamp kon best omschreven worden als een paaipoging met een dode mus en liet geen twijfel bestaan over de intenties van de pulskorvloot en de omzet die gerealiseerd werd met deze experimentele techniek.

Onze gekende vinger-aan-de-pols mentaliteit en de niet aflatende inspanningen vanuit onze professionele werking in de voorbije maanden, gecombineerd met de bekendmaking van de unieke mogelijkheid om de puls te verbieden binnen de 12-mijlszone voor elke EU-lidstaat, resulteerden uiteindelijk in dit ware ‘David versus Goliath’ verhaal!

Uiteraard waren wij vereerd met de persoonlijke uitnodiging vanuit het kabinet om aanwezig te zijn op deze historische dag en maakten van deze unieke gelegenheid gebruik om hem persoonlijk te bedanken in naam van onze leden. Graag wensen wij ook via dit schrijven onze dank te betuigen aan zijn kabinetsmedewerkers en Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) om gehoor te geven aan onze gezamenlijke oproep. Hopelijk werd het tij nog net op tijd gekeerd en zien we dit beleid vertaald in positieve herstel van de visbestanden in ons deel van de Zuidelijke Noordzee! Al zal dat herstel in ons deel van de Noordzee al snel vijf à tien jaar in beslag nemen volgens bepaalde bronnen.

Bij deze roepen wij nogmaals onze leden op om hun vangstgegevens op zee, vanaf het strand of staketsel te delen met het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) via het project ‘Monitoring van de recreatieve zeevisserij’. Dit project is een samenwerking tussen het VLIZ en ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek). Een beter moment om een herstel in de vangsten op wetenschappelijke wijze te laten aantonen komt er namelijk nooit meer. Dé uitgelezen kans om via de omgekeerde bewijslast het negatieve effect van de pulskorvisserij zwart op wit aan te tonen in afwachting van het definitieve verdwijnen van de pulstechniek in Europese wateren tegen eind juni 2021!

Klik hier voor meer informatie over dit onderzoeksproject:

ondergetekende,

De redactie

Archief foto: Drijvend plantenmatten Zillebeke vijver.
 De stad Ieper heeft een nieuwe reeks drijvende plantenmatten geïnstalleerd langs de buitenoever van de Majoorgracht. De matten moeten niet alleen de waterkwaliteit ten goede komen, maar ook voor vissen en watervogels zijn ze een pluspunt. “We willen heel de buitenkant van de vestingen voorzien van plantenmatten, waardoor we een mooie vegetatie op het water krijgen.” 

Het plaatsen van de matten is een nieuwe fase in een project dat de Ieperse dienst Milieueducatie en Landschapszorg zes jaar geleden heeft opgestart. Het stadsbestuur wil de oevers van de Majoorgracht ecologisch verbeteren en aantrekkelijker maken voor vissen. “Omdat we met rechte oevers zitten, kunnen daar normaal geen waterplanten groeien”, weet schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Daarom zochten we een oplossing. Vorig jaar hebben we een test gedaan met een plantenmat van tien meter. De proef was geslaagd en daarom gaan we nu tweehonderd meter bijleggen langs de buitenboord van de vestingen. Als we zien dat we ook volgend jaar weer goede resultaten halen, gaan we elk jaar tweehonderd meter bijleggen. We willen heel de buitenkant van de vestingen voorzien van plantenmatten om een mooie vegetatie op het water te krijgen.”

Volgens het stadsbestuur zorgt de combinatie van de stevige drijftillen en de lichtere drijfmatten voor beter vestingwater. “Tussen de wortels groeit en bloeit van alles: eencellige bacteriën, allerlei ongewervelde waterdiertjes, insecten, wormpjes en zoetwaterkreeftjes”, weet Stubbe. “De wortels pompen letterlijk zuurstof in het water en nemen afvalstoffen, zoals fosfaten en nitraten, op. Daardoor verbetert de waterkwaliteit zienderogen. Zo speelt de drijvende plantenmassa een belangrijke rol in de strijd tegen giftige blauwalgen.”

Lees het volledige artikel op de website van HLN (klik op de blauwe tekst).

Beste leden,

De firma Visadvies vist deze week in opdracht van het Visserijfonds een aantal stilstaande waters af in West-Vlaanderen, volgende week maandag tot en met woensdag vissen zij in Oost-Vlaanderen af in omgeving Berlare.

In West-Vlaanderen gaat het om Coupure-Outrijve, enkele Leie meanders: de ‘Oude Leiearmen’ in Bavikhove, Ooigem-Desselgem en Wevelgem. De afvissingen in West-Vlaanderen zijn deze week al van start gegaan.

In Oost-Vlaanderen onderzoeken ze het Donkmeer en Berlarebroek (beiden te Berlare) en de 4 Scheldemeanders; Doornhammeke, Meilegem, Mesureput en Kriephoek. De afvissingen in Oost-Vlaanderen beginnen volgende week maandag, de onderzoekers starten in Berlarebroek en Donkmeer.

Vismethodes: elektrisch vissen, afslepen met sleepnet, zegentrek, en op sommige wateren ook fuiken die max. 24 u mogen blijven staan. Meestal wordt een combinatie van deze vismethodes toegepast, die afhankelijk is van karakteristieken van het water zoals diepte, aan- of afwezigheid takken, oeverstructuur.

Alle gevangen vissen worden weer teruggezet in het water van herkomst. Deze afvissingen kaderen in de afspraak met de Provinciale Visserijcommissies dat er naar gestreefd wordt om alle hengelwateren met een frequentie van minstens 1 keer om de vijf jaar te laten onderzoeken zodat trends opgepikt kunnen worden.

Meer informatie over visonderzoek en de resultaten van eerdere onderzoeken kan je hier raadplegen:

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/viswateronderzoek

De Redactie

 

Foto Visserijbedrijf Kalkman

In 2016 werd voor het eerst een lijst opgesteld van uitheemse planten- en diersoorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa. Die “zwarte lijst” werd nu aangevuld: in het totaal gaat het nu om 66 planten en dieren die niet mogen worden ingevoerd of gekweekt. 

Uitheemse soorten zijn planten en dieren die zich door menselijk toedoen niet meer bevinden in hun natuurlijke regio. Dat kan gebeuren doordat ze (al dan niet bedoeld) meereizen met personen of goederen of doordat ze ontsnappen uit gevangenschap. Bepaalde uitheemse soorten kunnen in Europa een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Die planten en dieren worden benoemd als “invasieve uitheemse soorten”.

Op de nieuwe lijst staat onder meer de Lepomis gibbosus, of de zonnebaars. Dat is een Noord-Amerikaanse roofvis die vanwege zijn felle kleuren werd geteeld in Europa als vijver- of aquariumvis. Doordat er exemplaren zijn ontsnapt of uitgezet, komt de zonnebaars nu ook massaal voor in Vlaamse wateren. Dat zorgt ervoor dat andere vissen en amfibieën in de minderheid geraken.

Lees het volledige artikel en bekijk de reportage uit “Het Journaal” via VRT Nieuws (klik op de blauwe tekst).

 

Sociale media

1,549VolgersLiken!
0VolgersVolgen!
0VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe