Parlementaire vraag Francesco Vanderjeugd i.v.m. overbevissing in de recreatieve visserij

Parlementaire vraag Francesco Vanderjeugd i.v.m. overbevissing in de recreatieve visserij

Dhr. Francesco Vanderjeugd, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie landbouw, stelde op 27 oktober ll. een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege i.v.m. overbevissing in de recreatieve visserij.

Schriftelijke vraag nr. 98

van Francesco Vanderjeugd

datum: 27 oktober 2017

aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw

Recreatieve visserij  –  Overbevissing

Er blijkt onder hobbyvissers ongenoegen te bestaan over mensen die de openbare wateren leegvissen. In Facebookgroepen laten veel recreatieve Vlaamse vissers zich kritisch uit over mensen die de vijvers haast letterlijk leegroven. Er is zelfs sprake van bendes, die volgens sommige bronnen vaak uit Polen en Bulgaren zouden bestaan. De praktijk zou zijn om ’s nachts in groep te gaan vissen en alle vangsten mee naar huis te nemen. Om de vangsten te verhogen, wordt ook gebruik gemaakt van pulstechnologie. Ook in het buitenland blijken deze fenomenen zich voor te doen. In Duitsland is er bijvoorbeeld een meertje dat al meerdere keren leeggevist werd door ‘vissers’ die zich bedienden van elektrische technologie. Er loopt momenteel een petitie waarin de minister wordt verzocht een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren op te leggen. Vanzelfsprekend kan het niet de bedoeling zijn dat goedmenende recreatieve vissers het slachtoffer worden van een beperkte groep die te kwader trouw handelt.

  1. Heeft de minister kennis van groepen die openbare wateren zouden leegvissen?
  2. Wordt daarbij ook gebruik gemaakt van pulstechnologie of andere elektrische toepassingen?
  3. Is er duidelijkheid over het profiel van die groepen? Zo neen, zal hiertoe een onderzoek worden opgestart?
  4. Welke schade wordt aan het visbestand in de openbare wateren aangericht door deze praktijken?
  5. Op welke manier wordt er gecontroleerd in hoeverre recreatieve vissers niet aan overbevissing doen?
  6. Werden de afgelopen jaar recreatieve vissers gesanctioneerd omdat ze de voorschriften niet naleefden? Zo ja, hoeveel en welke sancties werden uitgedeeld?
  7. Werd de minister reeds gevat door de lopende petitie waarin haar onder meer wordt gevraagd over te gaan tot een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren? Zo ja, hoe reageert de minister hierop?
  8. Is de minister al dan niet voorstander van de invoering van een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren?

Antwoord

op vraag nr. 98 van 27 oktober 2017

van Francesco Vanderjeugd

1-4. Een van de vaakst gehoorde klachten bij Natuurinspectie gaat over het meenemen van vissen en het ter plaatse consumeren van vis. Dit betreft vooral individuele gevallen. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen bekend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat er systematische en georganiseerde circuits hieromtrent actief zouden zijn op openbaar water.

5. Op dit ogenblik kan een leefnet worden gebruikt waarin de vissen gedurende de hengelbeurt onbeperkt in aantal kunnen worden bewaard. Dat betekent dat het vaststellen van de meeneembeperking van 5 vissen per hengelaar alleen kan wanneer de vissen na de hengelbeurt effectief worden meegenomen.

6. In 2016 werden 3.642 vissers gecontroleerd door het ANB. Er werden 118 aanmaningen en 281 processen-verbaal opgesteld, voornamelijk voor het vissen in gesloten tijd, het vissen zonder visverlof of het vissen met méér dan 2 hengels. Bijna alle visserijdelicten worden door het parket doorgestuurd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De afdeling Handhaving legt in alle gevallen een bestuurlijke boete op. De bestuurlijke boetes bedragen in de regel tussen de 50 en de 125 euro.

7-8. Een petitie met de vraag om een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren is mij niet bekend. Wel heb ik recent overlegd met de vertegenwoordigers van de hengelsector over voorstellen om te komen tot een betere handhaafbaarheid van de visserijwetgeving. Op basis van het overleg met de hengelsector en de resultaten van de enquête zal het ANB een voorstel tot aanpassing van de visserijregelgeving uitwerken.